fbpx

versie 1 – 19-12-2018

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Hostedge Webhosting
gevestigd aan Lange Weide 210, te Breda en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74197622.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met
Hostedge Webhosting een Overeenkomst heeft afgesloten.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Klantenpaneel: de online omgeving welke aan Opdrachtgever
door Hostedge Webhosting ter beschikking wordt gesteld
met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te
configureren.
5. Dienst: de specifieke dienst die Hostedge Webhosting
met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de
Overeenkomst dan wel offerte.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hostedge Webhosting en Opdrachtgever krachtens welke Hostedge Webhosting
de Dienst zal uitvoeren.
7. Website: www.hostedge.nl dan wel subdomeinen en andere
domeinextensies.
8. Maand: kalendermaand.
9. Kantooruren: de uren op maandag tot en met vrijdag tussen
9:00 en 17:00, uitgezonderd officiële feestdagen.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Hostedge Webhosting zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen
garandeert Hostedge Webhosting dat de Dienst naar beste
kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit
vereist, heeft Hostedge Webhosting het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat
redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste
uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder
draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Hostedge Webhosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig
aan Hostedge Webhosting worden verstrekt.
5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Hostedge Webhosting Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en
wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft
Opdrachtgever toegang tot het Klantenpaneel. Opdrachtgever zal
alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de
Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
6. Iedere actie die middels het Klantenpaneel van Opdrachtgever
plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en
risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een
vermoeden van misbruik van het Klantenpaneel dient
Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Hostedge Webhosting te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
7. Hostedge Webhosting heeft het recht geleverde
producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of
het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt
te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de
Overeenkomst een verplichting jegens Hostedge Webhosting niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders
aangegeven.
2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere
documentatie van Hostedge Webhosting zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is
Hostedge Webhosting gerechtigd de gehanteerde tarieven
op elk moment te verhogen. Hostedge Webhosting zal
Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe
tenminste 2 (twee) Maanden van tevoren op de hoogte stellen
van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een
prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) Maanden.
4. Het is Hostedge Webhosting toegestaan jaarlijks de
prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de
mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende
Overeenkomst op te zeggen.
5. Alle voor Hostedge Webhosting uit de Overeenkomst
voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever,
mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 7. Opslagruimte / Dataverkeer

1. Elke Maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is
van Opdrachtgever voor zowel opslagruimte als dataverkeer voor
de Dienst. Bij overschrijding van het verbruik hanteren wij 2
opties, welke optie van toepassing is op de Dienst zal vermeld
staan in de specificaties van de Dienst.
Optie 1: harde limieten:
Hostedge Webhosting hanteert voor bepaalde pakketten
een harde limiet als maximum voor wat betreft de hoeveelheid
dataverkeer (per Maand) en opslagruimte die Opdrachtgever
mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien het verbruik
(bijna) wordt overschreden, zal Opdrachtgever hiervan middels
waarschuwingen op de hoogte worden gesteld. Indien gewenst
kan het pakket door Opdrachtgever in het Klantenpaneel direct
worden aangepast. Zowel een vermeerdering als vermindering
worden per direct doorgevoerd nadat de betaling is voldaan.
Optie 2: Pay per use:
Hostedge Webhosting hanteert voor bepaalde pakketten
een maximum aan de hoeveelheid dataverkeer (per Maand) en
opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van
de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Hostedge Webhosting bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen o.b.v. nacalculatie, conform de bedragen voor extra
opslagruimte en dataverkeer die op de Website worden vermeld.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende Maand
en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat
door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand.
Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het
dataverkeer bij elkaar opgeteld.

Artikel 8. Ontwikkeling van programmatuur

1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur
ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden.
Hostedge Webhosting zal de ontwikkeling met zorg
uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken
gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie
waarvan Opdrachtgever instaat.
2. Hostedge Webhosting is gerechtigd, doch niet verplicht,
de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter
beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en
bij constatering van eventuele onvolkomenheden de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat
Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft
weggenomen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verkrijgt
Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in
zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in
deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
4. Hostedge Webhosting heeft het recht gebruik te maken
van open source componenten.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Hostedge Webhosting zal zich inspannen om
ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en
netwerken te realiseren, en om toegang tot door Hostedge Webhosting opgeslagen data te realiseren, maar biedt
hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de
offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een
als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor
zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de
beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Hostedge Webhosting zal zich inspannen om de door
haar gebruikte software up-to-date te houden. Hostedge Webhosting is hierbij echter afhankelijk van haar
leverancier(s). Hostedge Webhosting is gerechtigd bepaalde
updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel
een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
3. Hostedge Webhosting zal zich inspannen om te zorgen
dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die
direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Hostedge Webhosting. Hostedge Webhosting kan echter niet
garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment
beschikbaar zijn.
4. Hostedge Webhosting stelt dagelijks reservekopieën
(back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, indien dit bij de
Dienst wordt aangeboden. Deze systeemback-ups hebben een
retentieperiode van 30 (dertig) dagen. Hostedge heeft de
technische mogelijkheid deze systeemback-ups terug te zetten.
Hostedge zal per geval beoordelen of hier kosten aan gebonden
zijn.
5. Indien naar het oordeel van Hostedge Webhosting een
gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen
of het netwerk van Hostedge Webhosting of derden en/of
van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door
overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht
beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en
vergelijkbare software, is Hostedge Webhosting gerechtigd
alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit
gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader
van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen,
documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Hostedge Webhosting of diens (toe)leveranciers.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de
Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het
overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere
materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding
omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te
verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
materialen.
4. Het is Hostedge Webhosting toegestaan technische
maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen.
Indien Hostedge Webhosting door middel van technische
bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever
niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de
materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of
verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een
schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een
onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete van € 10.000,- (tienduizend euro) (exclusief BTW) per
inbreuk makende handeling betalen aan Hostedge Webhosting, onverminderd het recht van Hostedge Webhosting
om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere
rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te
doen beëindigen.

Artikel 12. Gebruiksrechten

1. Hostedge Webhosting verleent Opdrachtgever het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur.
Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het
overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het
gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de
programmatuur te laden en uit te voeren.
2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever
niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is
vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te
vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op
welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een
derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de
programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever
gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling
van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie
worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14. Notice & Takedown

1. Indien een derde Hostedge Webhosting erop wijst dat op
de website, een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van
een systeem welke door Opdrachtgever of een klant van
Opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens
die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of
waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is
Hostedge Webhosting gerechtigd, indien aannemelijk is dat
door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt
gehandeld, de Dienst waarmee de website, applicatie of
onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerkvan Hostedge Webhosting verbonden, met onmiddellijke
ingang af te sluiten. Indien de website of onderdeel en/of
functionaliteit van het systeem op apparatuur van Hostedge Webhosting staat zal Hostedge Webhosting de
desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar
systeem te verwijderen.
2. Tevens is Hostedge Webhosting in dat geval gerechtigd
persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een
derde of aan de bevoegde instanties.
3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is
Hostedge Webhosting gerechtigd hiervan aangifte te doen.
Hostedge Webhosting kan hierbij alle relevante informatie
over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de
bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die
deze instanties Hostedge Webhosting verzoeken te
verrichten in het kader van het onderzoek.
4. Hostedge Webhosting zal nimmer aansprakelijk zijn voor
schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar
klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst
of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het
verstrekken van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart en
zal Hostedge Webhosting schadeloos houden voor iedere
vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband
met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de
website afkomstig van Opdrachtgever dan wel een website van
een klant van Opdrachtgever.

Artikel 16. Duur en opzegging

1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft wordt
deze geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van 12
(twaalf) Maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen
wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke
opzegging of een opzegging via het Klantenpaneel tijdig voor het
einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 (drie) Maanden, steeds stilzwijgend verlengd
met een periode van 12 (twaalf) maanden.
2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan
ook is Hostedge Webhosting gerechtigd om per direct alle
opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle
Klantenpanelen van Opdrachtgever op te heffen. Hostedge Webhosting is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een
kopie van deze data te verschaffen.
3. Hostedge Webhosting is gerechtigd de Overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Als opzegdatum wordt beschouwd de datum waarop
Hostedge Webhosting de opzegging heeft ontvangen.
5. Door Hostedge Webhosting opgegeven termijnen van
levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een
indicatieve strekking. Hostedge Webhosting is, ook bij een
overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat
Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
6. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke
oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit
de Overeenkomst niet nakomt heeft Hostedge Webhosting
het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten
Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een
ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en
onverminderd het recht van Hostedge Webhosting op
vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding Overeenkomst

1. Opschorting of ontbinding vindt plaats nadat Hostedge Webhosting Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld
middels schriftelijk schrijven, waarbij Opdrachtgever een
redelijke termijn voor de nakoming van de Overeenkomst wordt
gegeven en vervolgens alsnog de Overeenkomst is nagekomen,
tenzij in deze Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst
anders is bepaald.
2. Indien enkel en uitsluitend naar het oordeel van Hostedge Webhosting (een) gewichtige reden(en) aanwezig is/zijn, is
Hostedge Webhosting gerechtigd, de Overeenkomst op te
schorten, dan wel, indien Hostedge Webhosting dit
toepasselijk acht, de Overeenkomst te ontbinden of te
beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen.
Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief
verschuldigd. Afhankelijk van de door Hostedge Webhosting
in te schatten ernst van de situatie is Hostedge Webhosting
bevoegd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Deze
situaties zijn van toepassing indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
– Na het sluiten van de Overeenkomt ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
– Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst door Hostedge Webhosting onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht;
– Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer
van Hostedge Webhosting kan worden gevergd dat deze de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen. 3. Indien Hostedge Webhosting op de gronden als genoemd
in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Hostedge Webhosting uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde
van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Hostedge Webhosting behoudt zich het recht voor deze
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
(dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website
van Hostedge Webhosting of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te
allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet
wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe
voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 20. Resellers

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, –
verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen
(“Resellen”) van producten of diensten van Hostedge Webhosting door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het
in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen
rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of
namens Hostedge Webhosting overeenkomsten te sluiten
of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van
Hostedge Webhosting is.
3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en
prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven
grenzen van Hostedge Webhosting.
4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde
verplichtingen op te leggen als Hostedge Webhosting
Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar
gestelde product(en) of dienst(en). Hostedge Webhosting
kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever
ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen
jegens Hostedge Webhosting.
6. Hostedge Webhosting zal uitsluitend via Opdrachtgever
contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Hostedge Webhosting een dringende reden heeft om deze klanten
direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor
direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door
activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of
commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam,
logo’s of tekens van Hostedge Webhosting te gebruiken
met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam
van Hostedge Webhosting voor werving van klanten door
Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze
communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of
diensten van Hostedge Webhosting.
8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles
dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken
van Hostedge Webhosting dan wel die van haar
toeleveranciers.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens
wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Hostedge Webhosting het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen,
in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 24. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders
wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te
zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en
Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits
de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5. De door Hostedge Webhosting ontvangen of opgeslagen
versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld)
dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door
Hostedge Webhosting, gelden als authentiek, behoudens
tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de
hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres,
telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een
derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere Partij.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. De Overeenkomst tussen Hostedge Webhosting en
Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een
elektronische bestelling plaatst via de Website of zijn
Klantenpaneel, dan wel akkoord is gegaan met de offerte. Ook is
het mogelijk een bestelling te plaatsen per e-mail. Op de Website
staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is
tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst
bindend. Bovendien is het mogelijk dat Hostedge Webhosting een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst
inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal
zijn. Dit laatste is echter maatwerk.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 (dertig) dagen na
verzending door Hostedge Webhosting, tenzij anders
aangegeven in de offerte.
3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens
onjuist zijn, heeft Hostedge Webhosting het recht de prijzen
hierop aan te passen.
4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die
afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Hostedge Webhosting alleen
bindend indien en voor zover deze door Hostedge Webhosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6. Hostedge Webhosting heeft het recht een Opdrachtgever
naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met
wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop
mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt
ontvangen door Hostedge Webhosting.
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst,
algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende
rangorde:
• de Overeenkomst;
• het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
• de eventuele bijlagen;
• deze algemene voorwaarden;
• eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd
en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan
ook de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd
of verlaagd. Hostedge Webhosting zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zal Hostedge Webhosting geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Hostedge Webhosting kunnen worden toegerekend.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Hostedge Webhosting gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Hostedge Webhosting aangestelde
bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
geen wanprestatie van Hostedge Webhosting op en is voor
Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of
te annuleren.
4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hostedge Webhosting een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

1.Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende
opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd
materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden
via Hostedge Webhosting die in strijd is met Nederlands
recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend
informatie die zonder toestemming van de
auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die
smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of
discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en
informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van
stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere
verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar
dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de
betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3. Hostedge Webhosting hanteert een klachtenprocedure
waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat
naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een
klacht naar het oordeel van Hostedge Webhosting
gerechtvaardigd is, is Hostedge Webhosting gerechtigd het
materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Hostedge Webhosting zal Opdrachtgever informeren over het verloop
van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is
Hostedge Webhosting gerechtigd hiervan aangifte te doen.
Hostedge Webhosting kan hierbij alle relevante informatie
over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de
bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die
deze instanties Hostedge Webhosting verzoeken te
verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever
aangeboden informatie is Hostedge Webhosting gerechtigd
de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Hostedge Webhosting voor alle
schade als gevolg van bovenstaande. Hostedge Webhosting
is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die
Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Hostedge Webhosting in het kader van de klachtprocedure.
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van
Hostedge Webhosting of internetgebruikers te hinderen of
schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever
verboden processen of programma’s, al dan niet via de server,
op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zulks Hostedge Webhosting, overige
Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade
toebrengt.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde
gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.
9. Zonder toestemming van Hostedge Webhosting is het
Opdrachtgever verboden de door Hostedge Webhosting
verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord
of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10. Zonder toestemming van Hostedge Webhosting is het
Opdrachtgever verboden de door Hostedge Webhosting
verschafte SLA code aan derden over te dragen.
11. Zonder toestemming van Hostedge Webhosting is het
Opdrachtgever verboden de door Hostedge Webhosting
verschafte SLA code voor andere diensten dan de diensten
waarvoor een toereikende SLA is afgesloten te gebruiken.
12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te
wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen of dat er sprake is van resellen (zie
artikel 20; resellers).
13. Hostedge Webhosting kan voor bepaalde pakketten een
maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of
dataverkeer die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van
de Dienst.
Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van het (deels)
niet functioneren van de Dienst als gevolg van overschrijding van
een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer (zie
tevens artikel 7; Opslagruimte / Dataverkeer).
14. Opdrachtgever verstrekt hierbij Hostedge Webhosting
een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de
systemen van Hostedge Webhosting verspreide materialen
te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke
door Hostedge Webhosting geschikt geachte manier, echter
uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van
de nakoming van de Overeenkomst door Hostedge Webhosting.
15. Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam
software bij Hostedge Webhosting afneemt, verklaart
Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van
de betreffende softwareleverancier.
16. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Hostedge Webhostings zal
Opdrachtgever wel informeren over de locaties van de servers in
de cloud.
17. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat
door ondeskundigheid of het niet handelen conform
bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Hostedge Webhosting voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen
van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een
domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de
geldende regels en procedures van de desbetreffende
registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist
over de toekenning van een domeinnaam. Hostedge Webhosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en
geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische
bevestigingsbrief van Hostedge Webhosting, waarin
vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd,
het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een
factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Hostedge Webhosting
schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik
van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. Hostedge Webhosting is niet aansprakelijk voor het
verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een
domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds
door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens
in geval van opzet of grove schuld van Hostedge Webhosting.
6. Indien Hostedge Webhosting een domeinnaam op haar
naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Hostedge Webhosting medewerking verlenen aan verzoeken van
Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze
domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die
registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of
gebruik van een domeinnaam.
8. Hostedge Webhosting heeft het recht de domeinnaam
ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen
naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in
gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter
uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en
uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming
gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens
wanprestatie van Opdrachtgever is Hostedge Webhosting
gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 (één) Maand.
10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen
blijven beheer van Hostedge Webhosting en kunnen bij een
eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden
meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van
Hostedge Webhosting onder een IP-adres opereren.
11. Hostedge Webhosting heeft te allen tijde het recht het
IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever
toe te wijzen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Hostedge Webhosting voor
directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Hostedge Webhosting van zijn verplichtingen onder deze
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere
tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever
overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een
onrechtmatig handelen van Hostedge Webhosting, diens
werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per
gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de
vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per
jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de
totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €
10.000,- (tienduizend) (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Hostedge Webhosting voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 9 lid 1 genoemde gevallen rust op
Hostedge Webhosting geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 13 lid 1
genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
leidinggevend personeel van Hostedge Webhosting.
4. De aansprakelijkheid van Hostedge Webhosting wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hostedge Webhosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Hostedge Webhosting ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Hostedge Webhosting in staat is adequaat te reageren.
5. Hostedge Webhosting is nimmer aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door overmacht (artikel 15).
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen
30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij
Hostedge Webhosting meldt.
7. Opdrachtgever vrijwaart Hostedge Webhosting voor alle
aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is
geleverd en dat mede bestond uit door Hostedge Webhosting geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 15. Storingen en overmacht

1. Hostedge Webhosting heeft het recht om haar systemen,
inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten
gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of
verbetering daarvan. Hostedge Webhosting zal proberen
een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten
kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande
buitengebruikstelling. Hostedge Webhosting is echter nooit
aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met
zodanige buitengebruikstelling.
2. Hostedge Webhosting heeft het recht om haar systemen,
inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te
passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te
herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke
wijziging in de functionaliteit, zal Hostedge Webhosting zich
inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In
geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers
relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever
van een bepaalde aanpassing af te zien. Hostedge Webhosting is niet gehouden tot enige vergoeding van schade
veroorzaakt door zo’n aanpassing. Hostedge Webhosting zal zich inspannen om in geval van
het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen,
onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren
over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt
verstaan storingen of uitvallen van het internet, de
telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS
of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten,
mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
Hostedge Webhosting door zijn eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt
gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs
niet van Hostedge Webhosting kan worden gevergd, zal de
uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie
langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige
verplichting tot schadevergoeding

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden

1. Hostedge Webhosting zal voor het door Opdrachtgever
verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De
betalingstermijn van deze factuur is 14 (veertien) dagen, tenzij
anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in
de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels
de op de Website aangegeven betaalmethodes. Pas nadat de
factuur is voldaan zal de Dienst worden geleverd.
2. Opdrachtgever dient de door Hostedge Webhosting
uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het
betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14
(veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening, te
geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken
van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die
niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is
vereist, van rechtswege in verzuim. Indien Opdrachtgever nalaat
de factuur binnen de betaaltermijn (volledig) te voldoen, is
Hostedge Webhosting gerechtigd aanmaningskosten in
rekening te brengen. De aanmaningskosten bedragen 2% (twee
procent) van het totale factuurbedrag (exclusief BTW) met een
minimum bedrag van € 2,50 (twee euro en vijftig cent) (exclusief
BTW) per factuur.
3. In bovenstaande gevallen heeft Hostedge Webhosting
voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke
interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het
recht van Hostedge Webhosting vergoeding te verlangen
voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het
door hem aan Hostedge Webhosting verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. Producten en diensten zijn niet
overdraagbaar naar een volgende maand, noch kunnen niet, of
gedeeltelijke, verbruikte producten worden verrekend met een
volgende factuur.
5. Hostedge Webhosting kan verlangen dat bepaalde
Diensten vooraf middels automatische incasso moeten worden
voldaan. Opdrachtgever dient Hostedge Webhosting
hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan
voldoen is Hostedge Webhosting gerechtigd hiervoor extra
kosten in rekening te brengen.
6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan
Opdrachtgever meegedeeld en heeft Hostedge Webhosting
het recht om een bedrag van € 2,50 (twee euro en vijftig cent)
(exclusief BTW) aan administratiekosten bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
7. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door
Hostedge Webhosting.
8. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de
betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van
rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is
vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere
ingebrekestelling door Hostedge Webhosting.
9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden
tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd,
Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie
treedt of wordt ontbonden.
11. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het
gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle
geleverde goederen eigendom van Hostedge Webhosting.
12. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de
Overeenkomst tegenover Hostedge Webhosting niet
nakomt is Hostedge Webhosting zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te
nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de
overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van
Hostedge Webhosting op vergoeding van schade, gederfde
winst en interest.
13. In bovenstaande gevallen heeft Hostedge Webhosting
voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog
niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of
rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder
recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor
mocht ontstaan.

Artikel 22. Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle
vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de
wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens
op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde
derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze
door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 23. Personeel

1. Opdrachtgever zal werknemers van Hostedge Webhosting die ten behoeve van de levering van producten en/of
diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever
verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de
uitoefening van hun werkzaamheden.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie
tussen Opdrachtgever en Hostedge Webhosting voortduurt,
alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van
Hostedge Webhosting in dienst te nemen dan wel op
andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostedge Webhosting. Onder werknemers van Hostedge Webhosting
worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van
Hostedge Webhosting of van één van de aan Hostedge Webhosting gelieerde ondernemingen of die niet langer dan
6 (zes) maanden geleden in dienst van Hostedge Webhosting of van één van de aan Hostedge Webhosting
gelieerde ondernemingen waren.